1. Man is a genius when he is dreaming.

    Akira Kurosawa

    1 love

  2. Man is a genius when he is dreaming.

    Akira Kurosawa

    1 love